2012-05-31

صداتو آزاد کن امشب ... ضجه بزن


بهشتی که با گریه و ناله به‌دست بیاید , مطمئنا مملو از شادی نخواهد بود.