2012-05-31

لطفن چوپان نباشید


- گرگم و گله می‌برم .
- چوپون دارم نمی‌ذارم .

  پ‌ن : لطفن چوپون نباشید ! بگذارید ما هم شرمنده اهل و عیال نشویم !