2012-05-26

کم گوی و گزیده گوی چون دُر

سخن مانند دامن ِ دختران است , هرچه کوتاه‌تر باشد به هدف نزدیک‌تر است .

  هیتلر