2012-05-20

بالفعل

- بخوابیم ؟
- بخوابیم .

[ خصوصی‌ترین دیالوگ ِ عاشقانه‌ی ِ ممکن بین یک زوج ِ هفتاد ساله !]