2012-05-31

یکی یه‌دونه‌ی من


- مهریه ؛ یک سکه تمام بهار ِ آزادی .
- به نیت ِ ... ؟
- یه دونه بودن ِ عروس خانوم !

   پ‌ن : بازنشر