2012-05-20

چشمانت


     " چشمانت "
همین یک دلیل
برای ِ یک عمـــــــر
دوست داشتن ِ تو
کافی‌است .