2012-05-25

فرزندم


من هم‌سن و سال ِ تو که بودم , شش هف تا وبلاگ رو تنهایی می‌چرخوندم !

[ از سری ِ سرکوفت‌های ِ من به فرزندم ]