۱۳۹۱-۰۳-۱۲

برای ِ تو

واژه‌ها را 
کنار ِ هم چیده‌ام 
کلمات را 
به‌هم ریخته‌ام
و به دنبال ِ *تو* می‌گردم
شعر نیست این
جستجوی ِ غمگین ِ عاشقی‌است
که
امیدوار است
بتواند جای ِ خالی‌ات را
با کلمات پـُر کند .