2012-06-05

قسم به خارش


عالمانه‌ترین سوالی که در تاریخ از خدا شده , سوال ِ حضرت موسی بود اونجا که پرسید :
خدایا , این مورچه رو واسه چی آفریدی ؟؟