۱۳۹۱-۰۳-۲۵

بازار برده‌فروشان


ولی زیبایی طعمه‌ای است که خداوند در راه ما قرار می‌دهد. غایت ِ حقیقی هر احساسِ زیبایی چیزی نیست جز تولید مثل,
یعنی تکرار ِ جاودان ِ مخلوقات که یگانه منظور اوست... .

  بازار برده‌فروشان - ژرژ الیویه شاتورنو - از مجموعه بیست و یک داستان از نویسندگان معاصر فرانسه - انتشارات نیلوفر