۱۳۹۱-۰۳-۲۸

جانشین ِ خدا


یک دیکتاتور مخصوصا باید خود را در پرستش خدایان جدی نشان دهد؛ زیرا اگر مرد ببینند که حاکم به خدایان احترام می‌گذارد, و به اصطلاح مومن و متدین است, در تحمل بیدادگری‌های او کمتر رنج خواهند برد و کمتر بر ضد او توطئه خواهند کرد, زیرا معتقد خواهند شد که خدایان پشت و پناه این حاکم‌اند.

  تاریخ فلسفه - ویل دورانت - عباس زریاب - انتشارات علمی و فرهنگی