۱۳۹۱-۰۳-۲۹

این بهار هم بی تو گذشت


 تو نیستی واین بهار هم به آخر رسیدمثلا اگر تو بودی کهبهار هیچ‌وقت تمام نمی‌شدروز ِ تولدت بهار بودبرگ‌ها می‌ریختندو بهار بودبرف می‌باریدو باز هم بهار بودتواگر کنارم بودیهمه‌ی ِ ثانیه‌ها بهار بود .