2012-06-10

پسر ِ نوح فقط عاشق بود

نوح گفت: پسرم با من بیا.
پسر ِ نوح اما عاشق بود.
نوح گفت: عشق ِ این دختر ِ بی‌خدا تو را هلاک خواهد کرد.
پسر ِ نوح اما دست ِ عشق‌اش را گرفت و برای ِ آخرین بار با او به قله کوه رفت.
همان‌جایی که برای ِ اولین بار هم‌دیگر را دیده بودند.
پسر ِ نوح کافر نبود.
عاشق بود که مجازات شد.