2012-06-08

سـی ســال بــعد


 جنگ ِ شکر در کوبا ی ِ سارتر رو سه سال پیش از یه دست‌فروش خریدم.
   صفحه‌‌ی ِ اول ِ کتاب یه نفر تاریخ زده بود: مــهـرِ پنـــــجاه و هـفــت.
    من خودم هم زیرش تاریخ ِ خرید رو مـــهـــــر ِ هـشتــاد و هــشــت نوشتم.
   دارم به دو تاریخی که صفحه‌ی ِ اول کتاب خورده نگاه می‌کنم و به این فکر می‌کنم که یعنی کسی که سی سال پیش این کتاب رو خریده به این فکر می‌کرده که شاید یک روز مجبور بشه بفروشَــتِـش؟
یا اینکه سی سال بعد این کتاب دست ِ چه کسی خواهد بود؟