۱۳۹۱-۰۳-۱۶

خداحافظ گاری کوپر


هرقدر عقاید ِ کسی احمقانه‌تر باشد کمتر باید با او مخالفت کرد. باگ می‌گفت حماقت بزرگترین نیروی ِ روحانی ِ تمام ِ تاریخ بشرست.
می‌گفت باید در برابر ِ آن سر تعظیم فرو آورد, چون همه جور معجزه‌ای از آن ساخته است.

  خداحافظ گاری کوپر - رومن گاری - سروش حبیبی - انتشارات نیلوفر