۱۳۹۱-۰۳-۲۰

روزهایی که بی تو می‌گذرند


از روزهایی که بی تو می‌گذرند
می‌ترسم
نکند که روزها
به بی تو گذشتن
عادت کنند.