۱۳۹۱-۰۴-۱۲

از سری چشم‌بسته غیب گفتن‌ها


- 12 ساعت باید تو اتوبوس بشینم.
- چرا با هواپیما نمی‌ری؟
- عه, چرا به فکر خودم نرسیده بود؟؟

[ واقعی ]