2012-08-01

دختری که داستان زیاد می‌خواند


آه قورباغه‌ها!
چندتای ِ دیگر از شما را باید ببوسم
تا شاهزاده‌ی ِ رویاهایم را
پیدا کنم.
آخر کدام یک از شما
شاهزاده‌ی ِ جادوشده‌ی ِ قصه‌ها هستید ؟