2012-08-18

فلش بک


گاهی وقت‌ها برمی‌گردم و به گذشته‌م نگاه می‌کنم
به کارهایی که می‌تونستم و نکردم
سرم رو به نشانه تاسف تکون می‌دم و سیگاری روشن می‌کنم.