۱۳۹۱-۰۷-۰۵

زندگی گالیله


 ♦ ریشه اعتقاد از آنجا خشک می‌شود که بخواهند تحمیلش کنند.
 ♦ آنکه حقیقت را نمی‌داند فقط بی‌شعور است, اما آنکه حقیقت را می‌داند و آن را دروغ می‌نامد تبهکار است.

  زندگی گالیله - برتولت برشت - عبدالرحیم احمدی - انتشارات نیلوفر