۱۳۹۱-۰۸-۰۶

آنهمه پرواز, عاقبت آغاز


گورنوشته
رهگذر!
لختی تامل کن!
رساتر از سکوت ِ سنگ‌ها آیا صدایی هست؟

هراس
کاش می‌شد بکشم فریاد:
خورشید تویی!
می‌هراسم ز غروب.

اندیشه
تبری می‌نالید
شاخه‌ای می‌لرزید
تبر, اندیشه‌ی ِ روزی شاخه
شاخه, اندیشه‌ی ِ یک روز تبر.

   آنهمه پرواز, عاقبت آغاز - علی بداغی - نشر دارینوش - 1372