2012-10-27

آنهمه پرواز, عاقبت آغاز


گورنوشته
رهگذر!
لختی تامل کن!
رساتر از سکوت ِ سنگ‌ها آیا صدایی هست؟

هراس
کاش می‌شد بکشم فریاد:
خورشید تویی!
می‌هراسم ز غروب.

اندیشه
تبری می‌نالید
شاخه‌ای می‌لرزید
تبر, اندیشه‌ی ِ روزی شاخه
شاخه, اندیشه‌ی ِ یک روز تبر.

   آنهمه پرواز, عاقبت آغاز - علی بداغی - نشر دارینوش - 1372

2012-10-19

شیاف ِ حیات جاودان رسید


تصمیم دارم تا شصت سالگی سیگار بکشم. بعد ترک می‌کنم و بر اساس ِ نوشته روی سیگارم؛
"ترک سیگار موجب سلامتی و افزایش طول عمر می‌شود"
سلامتی و طول ِ عمر به دست میارم و شصت سال دیگه زندگی می‌کنم!