2012-12-30

مردی که دیگر نبود - 1


- کـو؟
+ همین پیش‌پای ِ شما مـُرد.