2012-12-30

مردی که دیگر نبود - 2


- کـو؟
+ صبح گف میرم سر کوچه سیگار بگیرم، رفت و دیگه برنگشت.