۱۳۹۱-۰۹-۱۷

مکان


با سه تا از هم‌کلاسی‌هام نشسته بودیم که ناگهان؛
- من: اگه پول داشته باشم ترم ِ بعد تنهایی خونه می‌گیرم.
- هم‌کلاسی 1: عاره بگیریم. یه اتاق تو یه اتاق من.
- هم‌کلاسی 2: فک کردین من می‌ذارم تو خونه‌ی ِ من دخدر بیارین؟
- هم‌کلاسی 3: ما تو اون خونه می‌خوایم نماز بخونیما.

  و این‌گونه شد که قرار شد من تنهایی خونه بگیرم!!