2012-12-28

خسرو و شیرین


فرهاد، شیرین رو خیلی زیاد دوست می‌داشت، ولی مع‌الاسف خسرو، پراید داشت.