2012-12-23

قمارباز


دست ِ این روزای ِ زندگی‌م خیلی بد اومده، فقط منتظرم یه رفع ِ کوتی بگیرم و دست ُ بزنم زمین.