2013-01-06

ما زنده‌ایم، اما تو باور نکن


هم‌اتاقی‌م گوش‌ش رو چسبونده به سینه‌م، یه ذره فکر می‌کنه و با تعجب می‌گه:
 عـــــه، رحمان قلب‌ات داره می‌زنه.

موندم بخندم یا گریه کنم...
:|