۱۳۹۱-۱۰-۱۶

سنگ قبر


وصیت می‌کنم رو اعلامیه‌ی ِ مرگ‌م و سنگ ِ قبرم فقط همین ُ بنویسن:

- رحمان بود.
+ خب؟
- مُرد دیگه. همین...