۱۳۹۱-۱۱-۲۲

بخند


 آدمی از همان روز که دید رنج ِ زندگی ورای ِ طاقت ِ اوست, خنده را اختراع کرد.