2013-02-11

حالا این رزومه دقیقن کجات می‌شه


- دخدر: تا حالا رزومه من ُ دیدی؟
+ پسر: نه والا، من هر موقع دیدم‌ت، لباس تن‌ت بود!

  بازنشر +