2013-02-12

لطفن چوپان نباشید


- گرگ‌م و گله می‌برم.
+ چوپون دارم، نمی‌ذارم.

لطفن چوپون نباشید، بگذارید ما هم شرمنده اهل و عیال نشویم!

  بازنشر +