2013-02-14

نسل اسپوخته


نسلی هستیم که بهترین روزهای ِ کودکی‌مان را، در حسرت ِ داشتن ِ دوچرخه، بیست گرفتی‌م!

 بازنشر +