2013-02-17

و تو نیامدی


سال‌هاست
کــه ایـن‌جــا
به انتظار ِ تو ایستاده‌ام...

افسوس،
که در این عصر ِ ماشینی
علف هم
زیر ِ پای ِ آدم سبز نمی‌شود.