2013-02-18

وقتی رفت مردونگی مالید


وصیت می‌کنم بعد از مرگ‌م، بدن‌م رو به دانشکده مردونگی اهدا کنن، تا دانشجوها با تشریح  ِ جسدم با مفهوم ِ واقعی مردونگی آشنا بشن!


  پ‌ن: عنوان پست از رامین سا