2013-02-28

تونل ِ تو،حید


- خانوم چرا حال‌تون گرفته‌س؟
+ تازه فهمیدم که هم شوهرم، هم جفت دوس‌پسرهام بهم خیانت می‌کنن.
- الهی! بمیرم!