2013-02-17

موش‌ها هم دل دارن خو


استاد داشت مقدمه‌ی ِ غیرمرتبط یه درس رو سریع توضیح می‌داد. یه جمله توو اسلاید نوشته شده بود:
" نیازهای اساسی یک موش برای ِ بقا؟"
استاد ادامه داد:
آب، غذا و ...
یهو من نتونستم جلوی  ِخودم رو بگیرم و گفتم: " و عشق !!" 

استاد غضب‌آلوده به من کرد نگاه
 و همه ‌خندیدند!