۱۳۹۲-۰۱-۰۸

برای آرشیو


ظاهر رو نبین آمریکاست، من از درون شوروی‌ام؛ چیزی نمونده پسوند ِ «سابق» بچسبه بهم.

۱۳۹۲-۰۱-۰۱

درس‌هایی برای زندگی


کسی که اسلحه زیاد حمل می‌کنه همیشه برنده بازی نیست. کسی برنده‌س که از کم‌ترین سلاح به‌ترین و بیش‌ترین استفاده رو بکنه.

۱۳۹۱-۱۲-۲۸

۱۳۹۱-۱۲-۱۳

لیدی ال


هدف هنر نجات جهان نیست، بلکه آن است که دنیا را پذیرفتنی‌تر کند.

  لیدی ال - رومن گاری - مهدی غبرایی - انتشارات ناهید