۱۳۹۲-۰۱-۰۸

00:09


ظاهر ُ نبین اِمریکاس. من از درون شوروی‌م. چیزی نمونده پسوند ِ "سابق" بچسبه بهم.