۱۳۹۲-۰۱-۰۱

درس‌هایی برای ِ زندگی - 2


کسی که اسلحه زیاد حمل می‌کنه همیشه برنده بازی نیست. کسی برنده‌س که از کم‌ترین سلاح به‌ترین و بیش‌ترین استفاده رو بکنه.