2013-03-17

تراژدی


نیمه‌ی ِ گمشده‌ی ِ نیمه‌ی ِ گمشده‌ت نباشی.