2013-03-19

این بود زندگی؟


خدا خودش می‌دونست چه دنیایی خلق کرده، که نیکوتین و انگور رو آفرید.