2013-03-22

ما که رسیدیم، ایستگاه هم رفته بود


این بازی،
تنها با مرگ به پایان می‌رسد.
و این خود بزرگ‌ترین امید،
برای ِ ادامه است.