2013-03-23

خودم را می‌زنم به فراموشی، که مبادا چشمان‌ت را ب‌خاطر بی‌آورم
قول داده بودم که بعد از تو پیر نشوم؟