2013-04-01

مــــــن خود آن ســــیزده‌م کـز همه عالم ب‌درم


بگو.
دوباره دروغ بگو.
بگو که دوستم داری.
نترس!
این بار
 تکرار ِ دروغ‌ات را،
به پای ِ سیزده خواهم نوشت.

 پ‌ن: عنوان، مصرعی‌ست از استاد شهریار [ شعر کامل ]