۱۳۹۲-۰۱-۲۱

سر ِ خط


نقطه گذاشتیم.
به خیال‌مان شعرها را تمام کردیم.
و ندانستی‌م هر بار،
خودمان بودی‌م که به انتها نزدیک‌تر شده‌ایم.