2013-04-13

ذهن‌های ِ زیبا


-استاد ریاضی: الگوریتم فیلان...
-دانشجو1: الگوریتم یعنی چی؟
-دانشجو2: یه کلمه عربیه.
-دانشجو3: استاد لطفن پارسی رو پاس بدارید. از معادل ِ فارسی‌ش "گوریتم" استفاده کنید.

 من :|
جان نش :||
خون ِ پاک ِ عاریایی :|||
فرهنگستان ادب و زبان فارسی :||||
[+]