۱۳۹۲-۰۱-۲۵

او بادبادک‌ش را دوست داشت، بادبادک آسمان را بیشتر


تو رفته‌ای ُ من
مثل ِ کودکی که
بادبادک‌ش را باد برده باشد،
با حسرت نشسته‌ام
و به انتهای ِ خیابان ِ رفتن‌ات چشم دوخته‌ام.
و تو...
که دورتر می‌شوی.