2013-04-25

آخرین پیچ ِ آخرین جاده


جاده‌های ِ رفته را باز می‌گردی و انگار نه انگار که مقصدت "همیشه بازنگشتن" بوده است. هیچ اتفاق ِ خاصی در نبودن‌ات نیفتاده، فقط تویی که پیرتر شده‌ای، و چندصد نخ سیگاری که به آرشیو ِ ریه‌ات اضافه شده‌‌اند.