2013-04-26

احمق! ما مُرده‌ایم


به شادی‌ها گفتیم برای ِ رفتن از این خانه، باید از جنازه ما رد شوید! رد شدند، ما مُردیم!

  ‌پ‌ن: عنوان از رسول یونان