2013-04-07

شعر سیاه


قرار بود "سپید" باشد؛
که ناگهان...
تو رفتی.